Regulamin Kina Astra ul.Dworcowa 43, Oborniki Śląskie 55-120

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin.

 2. KINO – Kino Astra ul. Dworcowa 43 Oborniki Śląskie 55-120

 3. USŁUGODAWCA – Obornicki Ośrodek Kultury

 4. SEANS – organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;

 5. WYDARZENIE – organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;

 6. BILET – dokument potwierdzający zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniający do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu organizowanym w Kinie;

 7. KLIENT – osoba korzystająca z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina;

 8. VOUCHER- dokument wystawiony przez Kino Astra w formie papierowej, posiadający unikalny kod i datę ważności, upoważniający jego Posiadacza do uczestnictwa w Seansie, na zasadach określonych w jego opisie;

 9. SERWIS – serwis internetowy w domenie www.bilety.kinoastra.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zakupienie Biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 2. Bilety na Seanse i Wydarzenia emitowane w Kinie, Klient może zakupić:

   • osobiście, w kasie Kina

   • przez Serwis Internetowy www.bilety.kinoastra.pl, gdzie zasady sprzedaży określone są w oddzielnym Regulaminie, dostępnym w kasie Kina oraz na stronie www.kinoastra.pl , pod warunkiem, że na dany Seans lub Wydarzenie prowadzona jest sprzedaż online,

na podstawie obowiązującego Cennika, udostępnianego Klientom w kasie Kina oraz na stronach Serwisu.

3. Kasa Kina czynna jest na godzinę przed rozpoczęciem seansu – wydarzenia do 15 minut po rozpoczęciu wydarzenia.

4. Wejście do sali kinowej możliwe jest wyłącznie za okazaniem ważnego Biletu.

  1. Bilet ważny jest jedynie na wskazany na nim Seans lub Wydarzenie, odbywające się w określonej sali, dniu i o określonej na nim godzinie.

  2. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania Seansu lub Wydarzenia na jaki został on zakupiony.

  3. Miejsce w sali kinowej należy zajmować zgodnie z miejscem wskazanym na posiadanym Bilecie.

  4. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić z sali kinowej Klienta, który nie posiada przy sobie ważnego Biletu.

  5. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na sale kinowe kamer, aparatów fotograficznych i używania wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (ustawa z dnia 04.02.1994 r.) o prawie  autorskim i prawach pokrewnych  tj. Dz. U. z 2018r, poz. 1191  DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

  6. Osoby przebywające w Kinie zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, a w sytuacji zagrożenia do podporządkowywania się poleceniom obsługi Kina.

  7. W sali kinowej Kina Astra obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, a Klienci uczestniczący w Seansie lub Wydarzeniu zobowiązani są do całkowitego ich wyciszenia.

  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym repertuarze Kina.

  9. Zabrania się wnoszenia do sali kinowej artykułów spożywczych, prócz tych zakupionych w kawiarni kina . Napoje wnoszone do sali kinowej muszą być w specjalnych tj. zamkniętych kubkach lub zakręcanych butelkach.

  10. Ze względu na warunki bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia do sali kinowej bagażu, dużych rozmiarów toreb, plecaków turystycznych oraz innych pakunków.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Zgodnie z aktualnym cennikiem, dostępnym na www.kinoastra.pl i w Kasie Kina, w Kinie obowiązują następujące kategorie biletowe:

 • Bilet normalny

 • Bilet ulgowy – przysługuje dzieciom, uczniom i studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej (studenckiej) oraz emerytom i rencistom, za okazaniem ważnej legitymacji ZUS.

 • Bilet grupowy – przeznaczony jest dla grup powyżej 10 osób.

 • Bilet seniora – bilet obowiązuje na Seansach dla Seniora

 • Bilet Malucha – obowiązuje na senach dla malucha dla dziecka jak i osoby dorosłej.

 • Bilet edukacja – dotyczy wyłącznie seansów emitowanych w ramach Programu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”.

 • Voucher- podlegający wymianie na bilet normalny lub ulgowy

  1. Legitymacje studenckie, uczniowskie, emeryckie, dowody osobiste sprawdzane są wraz z Biletami przy wejściu na salę kinową lub / i przy kasie w momencie sprzedaży Biletu.

  2. O możliwości dokonywania rezerwacji na dany Seans lub Wydarzenie decyduje Usługodawca.

  3. Rezerwacja miejsc możliwa jest na Seanse i Wydarzenia emitowane w Kinie we wszystkie dni tygodnia.

  4. Rezerwacji miejsc na Seanse lub Wydarzenia emitowane w Kinie można dokonywać telefonicznie, pod numerem telefonu 519 424 201 za pośrednictwem Serwisu lub osobiście w kasach Kina.

  5. Zarezerwowane Bilety na Seans lub Wydarzenie należy odebrać najpóźniej do 30 min. przed jego rozpoczęciem, w przeciwnym razie rezerwacja jest automatycznie anulowana. Klient może odebrać złożoną rezerwację wyłącznie podając jej numer lub okazując kasjerowi dokument tożsamości osoby na którą rezerwacja została dokonana.

  6. W przypadku braku sprzedaży Biletów na Seans lub Wydarzenie do czasu godziny jego rozpoczęcia, określonej w repertuarze, projekcja takiego Seansu lub Wydarzenia oraz sprzedaż Biletów na ten Seans lub Wydarzenie zostają automatycznie wstrzymane.

  7. Na terenie Kina dzieci do lat 16 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, opiekunów.

  8. Opiekunowie odpowiadają za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci w Kinie oraz za celowe i umyślne uszkodzenia (zniszczenia) elementów wyposażenia sali kinowej, toalet i holi.

  9. Każdy Klient dokonujący zakupu biletu gotówką w kasie Kina, jest zobowiązany do przeliczenia reszty gotówki przed odejściem od kasy. Po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.

  10. Jeżeli personel Kina zauważy sytuację, w której obiektywnie wymagane jest obsłużenie Klienta poza kolejnością (kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, osoby w podeszłym wieku) personel Kina ma prawo obsłużyć taką osobę (w tym sprzedać bilet) poza kolejnością.

  11. Kasjer może odmówić sprzedaży Biletu w następujących szczególnych przypadkach gdy:

 • Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów.

 • W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym lub wskazującym nietrzeźwość, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów

 • Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w Seansie lub Wydarzeniu, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

 • W przypadku zaistnienia sił lub zdarzeń losowych uniemożliwiających emisję Seansu lub Wydarzenia, niezależnych od woli Usługodawcy.

  VOUCHER

 • podlega wymianie na dowolny bilet na Seans filmowy,

 • do wymiany voucheru na Bilet uprawniony jest jedynie Klient posiadający voucher

 • w przypadku wymiany voucheru na tańszy bilet, różnica nie jest zwracana

 • vouchery nie obowiązują na Wydarzenia, o których mowa w Regulaminie

 • voucher jest ważny 6 m-cy od daty jego wystawienia,

 • nie podlega zwrotowi, ani wymianie na gotówkę,

ZWROTY BILETÓW

 1. Zwrotu lub wymiany Biletu można dokonać wyłącznie do momentu rozpoczęcia się Seansu lub Wydarzenia na jaki został on zakupiony, okazując nieprzerwany Bilet, wyłącznie wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

 2. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów na Seans lub Wydarzenie po jego rozpoczęciu, Biletów przerwanych lub bez paragonu fiskalnego.

 3. Nie ma możliwości zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem Serwisu, za wyjątkiem sytuacji, gdy udział w Seansie lub Wydarzeniu nie jest możliwy z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

 4. Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie lub Wydarzeniu z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

 5. Zwrotowi nie podlegają Bilety nabyte na podstawie wcześniej zakupionych Voucherów.

SEANSE W TECHNOLOGII 3D

 1. Seanse wyświetlane w tzw. technologii 3D, oglądane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych okularach, które Usługodawca odpłatnie, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem sprzedaje Klientowi. Opłata za okulary doliczana jest przy zakupie biletu na Seans lub Wydarzenie.

 2. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z prawidłowym odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Obiekt Kina jest monitorowany.

 2. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia.

 3. Na teren Kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jakichkolwiek materiałów łatwopalnych i wybuchowych, broni, środków narkotycznych i odurzających oraz przedmiotów i substancji niebezpiecznych .

 4. Umyślne spowodowanie zadymienia na terenie Kina (np. poprzez palenie tytoniu) stanowi wykroczenie i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.

 5. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia widzów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu widzom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów Biletu.

 6. Podczas pobytu w Kinie Astra należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników Kina.

 7. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada kierownik Kina lub osoba go zastępująca.

 8. Apteczka Pierwszej Pomocy wraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefonów alarmowych znajduje się w pomieszczeniu socjalnym pracowników Kina oraz w biurze kierownika Kina. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc do pracowników obsługi Kina.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Klienta stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia jego praw lub wolności, zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o swobodnym przepływie danych oraz zniesieniu dyrektywy 95/46/EG (RODO).

 2. Szczegółowe postanowienia i informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Usługodawcę zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej i Polityce prywatności, dostępnej na stronie www.kinoastra.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.

 2. Na terenie całego Kina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących.

 3. Na terenie Kina obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej, reklamowej bez zgody najemcy obiektu tj. dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury.

 4. Na terenie Kina obowiązuje zakaz niszczenia mienia Kina oraz kładzenia nóg na fotelach kinowych.

 5. Toalety są przeznaczone wyłącznie dla Klientów Kina.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane przez Klientów w salach Kina.

 7. Kierownik Kina ma prawo odmówić wstępu do sali kinowej, a także na teren Kina osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie, wulgarnie wobec Klientów i pracowników Kina.

 8. Zabrania się w trakcie trwania Seansu lub Wydarzenia prowadzenia głośnych rozmów lub innych zachowań, które mogłyby przeszkadzać innym Klientom w odbiorze filmu. Osoby nieprzestrzegające ogólnie przyjętych norm zachowania i kultury będą proszone o opuszczenie Kina, bez możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony Bilet.

 9. Osobą rozstrzygającą wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest w Kinie Kierownik Kina lub osoba go zastępująca.

 10. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Biletu lub rezerwacji miejsc, a także jakości usług świadczonych przez Kino, Klient może składać wyłącznie w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub drogą mailową na adres kino@kinoastra.pl. .

 11. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy składającego reklamację oraz adres e-mail. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.

 12. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 13. O stanowisku Usługodawcy składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Do umowy zawartej między Usługodawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.

 15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.04.2021.roku.

  Regulamin organizacyjny działalności Obornickiego Ośrodka Kultury

  W Obornikach Śląskich czasie epidemii COVID -19

  1. Kino Astra funkcjonuje w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnym z aktualnymi przepisami.

  2. Wymagane jest zakrywanie ust i nosa przez widzów.

  3. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów na terenie kina.

  4. Dopuszczalną ilość miejsc wyznaczają limity wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Do obowiązujących limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, oraz osób niezaszczepionych pod warunkiem okazania przez nie negatywnego wyniku testu lub certyfikatu ozdrowieńca.