POLITYKA PRYWATNOŚCI KINA ASTRA W OBORNICKIM OŚRODKU KULTURY

 Na podst. art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE. L127 z 23.05.2018, str.2 ) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Śląskich. Z Administratorem można się kontaktować listownie na adres: 55-120 Oborniki Śląskie ul. Dworcowa 26 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: h.muszak@kultura-oborniki.pl; Telefonicznie: tel. fax/71 310 12 51.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w jednostce. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Aleksander Ziobro, e-mail: inspektor.enigma@gmail.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Ośrodka.

3.    Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie: obowiązujących przepisów prawa, wyrażonej zgody, zawartych umów, prawnie uzasadnionego interesu Administratora.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)- np. bezpieczeństwa publicznego (monitoring);
b)   wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie i celu określonym w treści zgody(przetwarzanie danych do kontaktu); c)  realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) (sprzedaż biletów);
d)    prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) (dochodzenie roszczeń); , e) przetwarzanie danych jest niezbędne ze względu na istotny interes publiczny np. działań prewencyjnych w trakcie epidemii SARS-COVID-19 ( art. 9 ust. 2 lit. i) RODO);

4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Obornickim Ośrodkiem Kultury, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury;
5.    
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie, wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, dane z monitoringu nie dłużej niż 3 miesiące;
6.    
W związku z przetwarzaniem przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
7.    
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit a) RODO przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;

8.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.
10.    
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

POLITYKA COOKIES

Witryna https://kinoastra.pl zwana dalej Serwisem może używać informacji zapisanych za pomocą cookies w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Obornicki Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 25, 55 -120 Oborniki Śląskie.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Microsoft EDGE;

c) przeglądarka Mozilla Firefox;

d) przeglądarka Chrome;

e) przeglądarka Safari;

f) przeglądarka Opera

Data aktualizacji: 17.09.2020 r.