Rewitalizacja(modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie – 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF

Całkowita wartość projektu: 5 429 659,35 Wydatki kwalifikowane: 4 007 333,41 Dofinansowanie UE- 3 298 716,33. Vat stanowi wydatek nie kwalifikowany.

Przedmiotem projektu jest modernizacja byłego budynku kina w Obornikach Śląskich. Projekt swym zakresem obejmuje następujące zadania:

 • Modernizacja budynku oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, w tym – roboty budowlano-montażowe i termomodernizacyjne, wyposażenie obiektu, nadzór inwestorski,
 • Zarządzanie Projektem w zakresie usługi Koordynatora Projektu,
 • Działania promocyjne, w tym tablica informacyjna, plakat,

Podstawową funkcją nowo powstałego obiektu kultury – ”Kino Astra” będzie realizacja zadań kina. Ponadto zostanie stworzona nowa przestrzeń do działalności kulturalnej, realizacji nowych projektów kulturalnych, inicjatyw popularyzujących różne dziedziny sztuki, integrującej środowisko Obornik Śląskich oraz promujących gminę Oborniki Śląskie.

Operatorem projektu jest jednostka budżetowa Gminy – Obornicki Ośrodek Kultury.

Ogólnym celem Projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, w Obornikach Śląskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Głównym celem Projektu przywrócenie funkcji społecznej budynkowi po byłym kinie wraz z nadaniem mu nowych funkcji kulturalnych. Ponadto celem projektu jest poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów kulturalnych w gminie Oborniki Śląskie.

Cele szczegółowe Projektu są następujące:

 • poprawa jakości zabytkowych obiektów w regionie,
 • redukcja emisji C02 do atmosfery poprzez modernizację energetyczną budynku,
 • zwiększenie dostępności do obiektów kulturalnych w regionie,
 • poprawa bytu i warunków życia mieszkańców rewitalizowanego obszaru miasta Oborniki Śląskie,
 • wzrost zatrudnienia w regionie, w tym osób niepełnosprawnych,
 • rehabilitacja istniejącej zabudowy i infrastruktury publicznej,
 • ograniczenie zjawisk patologii społecznych na obszarze rewitalizowanym,
 • wzrost atrakcyjności obszaru w zakresie lokalizacji przedsiębiorczości,
 • gospodarcze ożywienie obszaru,
 • poprawa estetyki przestrzeni publicznych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

 • roboty i materiały budowlane, w tym roboty budowlane, elektryczne, sanitarne,
 • termomodernizację, w tym: docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowanie kotłów gazowych, jako źródła ciepła, modernizację instalacji co w budynku,
 • wyposażenie.