Deklaracja dostępności strony: https:// kinoastra.pl

 

Obornicki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej – strony Kina Astra zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-15 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-19

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne: brak mapy zawartości strony ułatwiającej przemieszczanie na stronie, nie działają standardowe klawisze skrótów, brak opisów zdjęć i tekstu alternatywnego, brak modułu wyszukiwarki i ułatwień dla osób niewidomych,

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności. Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-19 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny posługując się następującym walidatorem zgodności: https://validator.utilitia.pl

 

Dostępność architektoniczna: Kino Astra posiada wejścia dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Kino Astra posiada windę.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Kino Astra nie posiada tłumacza języka migowego
W odległości 10 metrów od budynku Kina Astra znajduje się parking- obecne jest miejsce wyznaczone dla osoby niepełnosprawnej
Do Kina Astra mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Aleksnadrer Ziobro -tel 607 867 849

adres poczty elektronicznej m .naskret@kultura-oborniki.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 310 12 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.